Skontaktuj się z nami

+48 ‭602 342 788‬
kontakt@smartyou.pl

Promuj swoją stronę

Czuj się jak u siebie
– dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Przewiń w dół

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR WITRYNY

Administratorem serwisu internetowego pod domeną https://www.smartyou.pl/, zwanego dalej Serwisem, jest Smartyou sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-266) przy ul. Wyspa Słodowa 7, NIP 8992853542, REGON 381830522, zwany dalej SmartYou.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

SmartYou przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

CELE I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

SmartYou przetwarza dane przekazywane przez użytkowników Serwisu tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, aplikacje na oferty pracy lub zawarcie umowy o świadczenie usług.

Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez SmartYou zależy od uzyskania zgody użytkownika.

SmartYou pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach lub przesłane drogą mailową.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) (patrz https://www.smartyou.pl/polityka-cookies/ ).

FORMULARZE

Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularze: “Skontaktuj się z nami” oraz “To co, zaczynamy?” umożliwiające przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do SmartYou, zwane dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do SmartYou następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz inne dane (takie jak adres domeny, której dotyczy zapytanie). Podanie w sekcji “Jak możemy Ci pomóc” lub “Masz dodatkowe uwagi, sugestie?” innych danych, w tym danych osobowych nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez SmartYou zależy od uzyskania zgody użytkownika.

Wyrażona zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz SmartYou.

Kontakt e-mailowy

Użytkownik kontaktując się ze SmartYou za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt@smartyou.pl, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania ze SmartYou kontaktu. Przesłane przez użytkownika dane osobowe przekazywane do SmartYou w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

O nas, Dołącz do nas / Kariera

Użytkownik (zwany dalej również jako “aplikant”) kontaktując się ze SmartYou za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: rekrutacja@smartyou.pl, przekazuje swoje dane osobowe oraz inne dane poprzez przesłany życiorys (CV) i inne dokumenty dobrowolnie przesłane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest klauzula wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Brak tej zgody spowoduje usunięcie wiadomości aplikanta i jej załączników ze skrzynki pocztowej SmartYou, a co za tym idzie aplikacja nie będzie brała udziału w rekrutacji. Treść klauzuli znajduje się pod każdą ofertą pracy w sekcji “Dołącz do nas” lub “Kariera”. Przesłane przez aplikanta dane osobowe przekazywane do SmartYou w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które ubiega się aplikant. Dane osobowe podane przez aplikanta będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego lub wcześniej, jeśli aplikant wycofa swoją zgodę. W przypadku, gdy aplikant wyraził zgodę dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 2 lata. W zakresie, w jakim dane osobowe aplikanta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów SmartYou, dane osobowe aplikanta mogą być przez SmartYou przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. W tym czasie korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

E-KURS ADWORDS

SmartYou umożliwia użytkownikom zapisanie się na e-kurs AdWords, poprzez podanie adresu e-mail użytkownika Serwisu. Subskrybując e-kurs AdWords, użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie, a także potwierdza, że ukończył 16. rok życia.

Przy zamawianiu subskrypcji e-kursu AdWords SmartYou stosuje tzw. metodę double opt-in. Oznacza to, że po zapisaniu się użytkownik otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie to jest konieczne dla zabezpieczenia przed osobami podającymi przy zgłoszeniu cudzy adres mailowy. Zapis na e-kurs AdWords jest protokołowany w celu jego udokumentowania zgodnie z wymogami prawa. Zapisywany jest czas zgłoszenia i jego potwierdzenia oraz adres IP użytkownika. Protokołowane są również wszelkie zmiany danych użytkownika zapisanych przez nadawcę e-kursu AdWords..

Po zakończeniu e-kursu AdWords, SmartYou będzie wysyłał do uczestnika wiadomości m.in. takie jak:

 • informacje o świadczonych usługach,
 • powiadomienia o nowych artykułach z podstronie “Blog”,
 • życzenia okolicznościowe,

chyba, że uczestnik zrezygnuje z otrzymywania wiadomości od SmartYou poprzez kliknięcie hiperłącza o treści “Wypisz z Kursu” lub „Nie chcę otrzymywać wiadomości od Was.”. Hiperłącze to zawarte jest w każdym mailu przesłanym przez SmartYou w ramach e-kursu AdWords, jak po jego zakończeniu, w wiadomościach o których mowa wyżej.

SmartYou informuje użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na e-kurs AdWords, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

DANE OSOBOWE

SmartYou informuje użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 US – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania e-kursu AdWords oraz innych wiadomości drogą mailową.

Wszystkie podmioty, którym SmartYou powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Blog – komentarze

Sekcja na witrynie SmartYou – “Blog” zawiera liczne artykuły, pod którymi użytkownik może zostawić komentarze. By dodać komentarz na blogu, użytkownik musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez użytkownika regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.

W każdej chwili użytkownik może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Użytnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te użytkownik może realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

CZAS PRZECHOWYWANIA

SmartYou przechowuje dane osobowe użytkowników Serwisu jedynie przez okres niezbędny w zakresie wyżej wymienionych celów lub zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SmartYou

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej użytkownik może skontaktować się ze SmartYou poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na wskazany wcześniej adres lub pocztą elektroniczną, pisząc na kontakt@smartyou.pl lub w przypadku aplikacji na dane stanowisko pracy rekrutacja@smartyou.pl.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

ZABEZPIECZENIA

SmartYou stosuje środki techniczne (m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)) i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wróć na górę